Info om Skogsmarschen

Skosmarsch 2023 - för ett mångsidigt skogsbruk

MTK ry, SLC r.f. och Skogsvårdsföreningarna ordnar 11.-17.9.2023 en Skogsmarsch. Med denna marsch vill vi berätta om ett mångsidigt skogsbruk där en mångfald av målsättningar står i centrum. Samtidigt vill vi öka uppskattningen för skogsägande.

Budskapet för den första Skogsmarschen som ordnandes 1950 var klart. Den uppmuntrade medborgare till skogsarbeten och skogsskötsel så att privatskogarnas tillväxt skulle kunna ökas efter de svåra krigsåren.

Under årens lopp har skogsskötseln och ägandet fått allt fler dimensioner. År 2023 lyfter Skogsmarschen upp just detta – ett mångsidigt skogsbruk.


Den första Skogsmarchen i 1950s i Malmar gård. bild: Lusto - Suomen Metsämuseo

Vi upptäcker vårt gröna guld

Finland har 600 000 skogsägare. Var och en av dessa förvaltar Finlands gröna guld:  en egen skog som de kan njuta av och bruka enligt sina målsättningar.

En sköter målmedvetet om sin skog med ekonomiska målsättningar i tanke. En annan sätter högre värde på naturvärden, naturens mångfald och naturskydd. Den tredje deltar i klimatarbetet genom att sätta kolbindningen högt på prioritetslistan.

Skogen erbjuder också sina rikedomar, både åt bärplockare, svampplockare och jägare. Dessutom är skogen bra för hälsan. Att spendera tid i skogen har otaliga positiva effekter på människors välbefinnande.

Dessa målsättningar är inte motstridiga – med ett mångsidigt skogsbruk kan man beakta alla värden.

Tips för hur du kan värna om vårt gröna guld får du på www.metsamarssi.fi

På Skogsmarschens kanal metsamarssi.fi belyses skogsbrukets många dimensioner. På kanalen kan du se på Skogs-live dygnet runt, samt titta på program som lyfter upp hur mångsidigt skogsbruk i de finska skogarna kan se ut. Till exempelvis kan du lära dig om olika skogsskötselmetoder, narturhänsyn och virkeshandeln, samt få praktiska knep i skogsskötseln.

På Skogsmarschens kanal kan du också få en inblick i naturfotografering, lära dig att kocka på eld samt delta i skogsjoga eller skogsägarens gympass.

Rötterna i Skogsmarschen 1950

Skogsmarschens historia går tillbaka till juni 1950, då Skogsmarschen ordnandes för första gången. Målsättningarna med Skogsmarschen var mycket konkreta: varje skogsägare skulle tillsammans med sin familj och husfolk spendera åtminstone en dag med att sköta om sin skog, så att man på detta vis skulle få ökat virkesproduktionen i privatskogarna.

Marschen bestod i huvudsak av diverse skogsskötselarbeten, som markberedning, plantskogsskötsel, dikesrensning, stamkvistning, hyggesbränning, sådd och plantering.

År 1950 ordnades Skogsmarschen av centralskogssällskapet Tapio och skogsvårdsnämnderna, och kampanjen fick då stor popularitet. Nästan en halv miljon finländare deltog i tillfället och skogsvårdsarbeten utfördes på över 60 000 hektar. Till deltagarna kan man även räkna marschens beskyddare, president J. K. Paasikivi, samt USA:s tidigare presidentsfru Eleonora Roosevelt som då fungerade som FN-ambassadör.


Bild: Lusto - Suomen Metsämuseo

För skogens bästa - alltid i tidens anda

Tiderna har förändrats och skogsbruket med den. Nuförtiden utnyttjas skogarna på flera olika sätt och man strävar efter en helhetsmässig hållbarhet på långsikt. Med pålitlig kunskap och data samt med ett mångsidigt skogsbruk kan vi njuta av vårt gröna guld från generation till generation.

Låt oss värna om vårt gröna guld och njuta av skogen på så många sätt som möjligt.